نمونه کد دیزاین پروفایل اندروید

لطفاورود یا ثبت نام کنید تا پست ها را لایک کنید
تصویر

نمونه ساده کد دیزاین پروفایل Android اندروید استودیو شامل اطلاعات کاربری، تصویر و… که زیر مثال بسیار ساده از آن را مشاهده میکنید.

کد فایل activity_main2.xml :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main2"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/colorPrimary"
  >

  <ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="200dp"
    android:id="@+id/log"

    android:elevation="0dp"
    android:src="@drawable/background_login"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginTop="7dp"
    android:scaleType="fitXY"
    android:adjustViewBounds="false"
    android:baselineAlignBottom="false"
    android:clickable="false"
    android:contextClickable="false"
    android:soundEffectsEnabled="false"
    android:cropToPadding="false"
    android:minHeight="0dp"
    android:scrollbarAlwaysDrawHorizontalTrack="false"
    android:scrollbarAlwaysDrawVerticalTrack="false"
    android:visibility="visible" />
  <RelativeLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignTop="@id/log"
    android:layout_marginTop="7dp"
  >

  <ImageButton
    android:layout_width="32dp"
    android:layout_height="32dp"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:background="?android:attr/homeAsUpIndicator"
    android:id="@+id/imageButton"
    android:layout_alignParentLeft="true"/>

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="اطلاعات کاربری"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:textStyle="normal|bold"
    android:textColor="@android:color/background_light" /></RelativeLayout>  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignRight="@id/log"
    android:layout_alignBottom="@id/log"
    android:text="تغییر عکس"
    android:id="@+id/btn1" />

  <ImageView
    android:layout_width="55dp"
    android:layout_height="55dp"
    android:background="@drawable/login_image"
    android:id="@+id/imageView"
    android:scrollbarSize="5dp"
    android:layout_above="@+id/btn1"
    android:layout_alignStart="@+id/btn1"
    android:layout_marginStart="14dp" />

  <ScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_below="@+id/log">

    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:weightSum="1"

      android:layout_alignParentStart="true">

      <TextView
        android:text="اطلاعات فردی"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/textView2"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Display1"
        android:textStyle="normal|bold"
        android:textSize="24sp" />

      <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textPersonName"
        android:ems="10"
        android:maxLength="20"
        android:id="@+id/firstName"
        android:hint="نام"

      />
      <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textPersonName"
        android:ems="10"
        android:maxLength="20"
        android:id="@+id/lastName"
        android:hint="شهرت" />

      <TextView
        android:text="تخصص ها"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/textView3"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="normal|bold"
        android:layout_marginTop="9dp" />


      <LinearLayout
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="39dp"
        android:gravity="center">

        <CheckBox
          android:text="Html"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:id="@+id/checkBox_html" />

        <CheckBox
          android:text="Java"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="match_parent"
          android:id="@+id/checkBox_java"

          android:fontFamily="sans-serif"
          android:duplicateParentState="false"
          android:checked="true" />

        <CheckBox
          android:text="C#"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:id="@+id/checkBox_csharp" />
      </LinearLayout>

      <TextView
        android:text="جنسیت"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/textView4"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="normal|bold"
        android:layout_marginTop="9dp" />

      <RadioGroup
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:checkedButton="@+id/male"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center">

        <RadioButton
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:text="مرد"
          android:id="@+id/male"
          android:textAlignment="center"
          android:checked="false"
          android:duplicateParentState="false" />

        <RadioButton
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:text="زن"
          android:id="@+id/female"
          android:textAlignment="center" />

      </RadioGroup>

      <LinearLayout
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="39dp">

        <Button
          android:layout_width="150dp"
          android:layout_height="match_parent"
          android:id="@+id/site"
          android:text="سایت رسمی ما"
          />

        <Button
          android:text="ثبت"
          android:layout_width="79dp"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:id="@+id/button" />

        <Button
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:id="@+id/App"
          android:text="دفترچه تلفن"
          />
      </LinearLayout>

      <TextView
        android:text="تست"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/textView8"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="normal|bold"
        android:textAlignment="center"
        android:layout_marginTop="25dp" />


    </LinearLayout>

  </ScrollView>

</RelativeLayout>

 

یک مطلب مفید:
طرح پیام صوتی تلگرام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *